C program to print hollow diamond

C program to print hollow diamond


Input:

Enter the size of the diamond:
3

Output:


   **
  *  *
 *    *
 *    *
  *  *
   **


Implementation: